Dẫn Nhập Kinh Thánh NABRE

Dẫn nhập Kinh Thánh, trích dịch từ Kinh Thánh Công Giáo bản New American Bible Revised Edition [NABRE]. Người dịch: Augustine Pham.


Scroll to Top