Dẫn Nhập Tin Mừng Gio-an

Trích dịch từ The Gospel according to St. John, Vol. 1 (Rudolf Schnackenburg, ấn bản Anh ngữ, 1968). Người dịch: Augustine Pham.


Scroll to Top