Dẫn Nhập Tin Mừng Mát-thêu

Trích dịch từ The Gospel of Matthew (Rudolf Schnackenburg, ấn bản Anh ngữ, 2002). Người dịch: Augustine Pham.


Scroll to Top