Enchiridion Symbolorum 32nd edition (Denzinger-Schonmetzer) – 1963

Mục lục

Chỉ dẫn

  • Ký hiệu DS – Bản biên tập lại bởi cha Schonmetzer.
  • Ký hiệu Dz – Bản gốc của cha Denzinger.
  • Ký hiệu – Cột mốc các triều đại Giáo Hoàng.
  • Ký hiệu – Cột mốc các Công đồng chung và riêng.

Giới thiệu

Tên đầy đủ: Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (Tuyển tập các Tín biểu, các Định tín và tuyên bố về đức tin và luân lý)

Cuốn sách này là bản tóm tắt của tất cả các bản văn chính về Tín điều Công Giáo và luân lý, bắt đầu từ thời đại các Tông đồ cho tới thời hiện đại, được ủy quyền bởi Chân phước Giáo Hoàng Piô IX (tại vị 1846-1878). Nó đã được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1854 và được cập nhật thường xuyên kể từ đó đến nay.

Người biên tập đầu tiên của cuốn sách này là cha Heinrich Joseph Dominicus Denzinger (1819-1883); do đó, tên viết tắt ban đầu của nó là Dz (Denziger).

Trong ấn bản thứ 32 năm 1963, cha Adolf Schonmetzer, SJ (1910-1997), dựa theo đề xuất của cha Karl Rahner, SJ (1904-1984), đã sửa lại phần nội dung về các Tín điều cũng như phần giới thiệu, hệ thống đánh số và mục lục. Cha Schonmetzer đã tham gia biên tập từ ấn bản thứ 32-36; do đó, các ấn bản này được viết tắt là DS (Denziger – Schonmetzer) và được sử dụng làm tài liệu trích dẫn thường xuyên trong sách Giáo lý Công Giáo.

Năm Ấn bản Biên soạn Tên mã
1854-1883[1] 1-5 Heinrich Denzinger Denzinger
1888-1900 6-9 Ignaz Stahl Denzinger
1908-1921 10-13 Clemens Bannwart, Johannes B. Umberg Denzinger
1922-1951 14-27 Johannes B. Umberg Denzinger
1952-1957 28-31 Karl Rahner Denzinger
1963-1976 32-36 Adolf Schonmetzer Denzinger-Schonmetzer
1991-2012 37-43 Peter Hunermann Denzinger-Hunermann

Bảng lịch sử các ấn bản cuốn Enchiridion Symbolorum ([1] – năm mất của cha Denzinger)

Có thể nói, Tuyển tập các Tín biểu, các Định tín và tuyên bố về đức tin và luân lý là cuốn sách sẽ được cập nhật, tái bản và kiện toàn không ngừng cho tới thời cùng tận. Trong lần biên soạn gần đây nhất vào năm 2012, NXB Ignatius Press đã cho phát hành ấn bản thứ 43 của cuốn sách này và chưa có nội dung số.

Trong khi trình bày bố cục và đăng tải nội dung, con xin chia cuốn DS ra các phần khác nhau, mỗi phần có khoảng 100 Tín biểu, Định tín hoặc Tuyên bố của các Giáo Hoàng, Công đồng,… bắt đầu từ thời đại các Tông đồ đến các văn kiện và tuyên bố của Giáo Hội năm 1957.


Nguồn: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/en/dwp.htm