Dẫn Nhập Kinh Thánh

Trích dịch từ A Catholic Introduction to the Bible: The Old Testament (John Bergsma, Brant J. Pitre, 2018). Người dịch: Augustine Pham.


Scroll to Top