Văn Kiện Công Đồng Va-ti-ca-nô II

Tổng hợp các Văn kiện Công Đồng Va-ti-ca-nô II (1962-1965), bản dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (2012).


Bảng ký hiệu viết tắt

1. Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh – Sacrosanctum Concilium – Ban hành ngày 04/12/1963.

2. Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội – Lumen Gentium – Ban hành ngày 21/11/1964.

3. Hiến Chế Tín Lý Về Mạc Khải Thiên Chúa – Dei Verbum – Ban hành ngày 18/11/1965.

4. Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay – Gaudium Et Spes – Ban hành ngày 07/12/1965.

5. Sắc Lệnh Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội – Inter Mirifica – Ban hành ngày 04/12/1963.

6. Sắc Lệnh Về Các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương – Orientalium Ecclesiarum – Ban hành ngày 21/11/1964.

7. Sắc Lệnh Về Đại Kết – Unitatis Redintegratio – Ban hành ngày 21/11/1964.

8. Sắc Lệnh Về Nhiệm Vụ Mục Tử Của Các Giám Mục Trong Giáo Hội – Christus Dominus – Ban hành ngày 28/10/1965.

9. Sắc Lệnh Về Đào Tạo Linh Mục – Optatam Totius – Ban hành ngày 28/10/1965.

10. Sắc Lệnh Về Việc Thích Nghi Canh Tân Đời Sống Tu Trì – Perfectae Caritatis – Ban hành ngày 28/10/1965.

11. Sắc Lệnh Về Hoạt Động Tông Đồ Giáo Dân – Apostolicam Actuositatem – Ban hành ngày 18/11/1965.

12. Sắc Lệnh Về Tác Vụ Và Đời Sống Các Linh Mục – Presbyterorum Ordinis – Ban hành ngày 07/12/1965.

13. Sắc Lệnh Về Hoạt Đông Truyền Giáo Của Giáo Hội – Ad Gentes – Ban hành ngày 18/11/1965.

14. Tuyên Ngôn Về Giáo Dục Ki-tô Giáo – Gravissimum Educationis – Ban hành ngày 28/10/1965.

15. Tuyên Ngôn Về Mối Liên Hệ Của Giáo Hội Với Các Tôn Giáo Ngoài Ki-tô Giáo – Nostra Aetate – Ban hành ngày 28/10/1965.

16. Tuyên Ngôn Về Tự Do Tôn Giáo – Dignitatis Humanae – Ban hành ngày 07/12/1965.

— Index – Mục Lục Phân Tích Chủ Đề (Văn Kiện Va-ti-ca-nô II)