Bảng ký hiệu viết tắt

Số
Văn kiện
Câu
Văn kiện

Ký hiệu các Văn kiện Công Đồng

Hiến Chế

SCPV “Sacrosanctum Concilium” – Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh

LGGH “Lumen Gentium” – Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội

DVMK “Dei Verbum” – Hiến Chế Về Mạc Khải Của Thiên Chúa

GSMV “Gaudium Et Spes” – Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay

Sắc Lệnh

IMTT “Inter Mirifica” – Sắc Lệnh Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội

OEĐP “Orientalium Ecclesiam” – Sắc Lệnh Về Các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương

URĐK “Unitatis Redintegratio” – Sắc Lệnh Về Đại Kết

CDGM “Christus Dominus” – Sắc Lệnh Về Nhiệm Vụ Mục Tử Của Các Giám Mục Trong Giáo Hội

OTĐT “Optatam Totius” – Sắc Lệnh Về Đào Tạo Linh Mục

PCTS “Perfectae Caritatis” – Sắc Lệnh Về Việc Thích Nghi Canh Đời Sống Tu Sĩ

AA “Apostolicam Actuositatem” – Sắc Lệnh Về Hoạt Động Tông Đồ Giáo Dân

POLM “Presbyterorum Ordinis” – Sắc Lệnh Về Tác Vụ Và Đời Sống Các Linh Mục

AGTG “Ad Gentes” – Sắc Lệnh Về Hoạt Động Truyền Giáo Của Giáo Hội

Tuyên Ngôn

GEGD “Gravissimum Educationis” – Tuyên Ngôn Về Giáo Dục Ki-tô Giáo

NAENK “Nostra Aetatem” – Tuyên Ngôn Về Mối Liên Hệ Của Giáo Hội Với Các Tôn Giáo Ngoài Ki-tô Giáo

DHTD “Dignitatis Humanae” – Tuyên Ngôn Về Tự Do Tôn Giáo

Ký hiệu Thánh Kinh

Xem: Bảng chỉ dẫn ký hiệu viết tắt trong Kinh Thánh

Ký hiệu sách trích dẫn

AAS Acta Apostolicae Sedis. Roma, 1909-…

ASS Acta Sancta Sedis. Roma, 1865-1908.

CChr Corpus Christianorum.

COD Conciliorum Oecumenicorum Decreta. Bologne, Herder, 1962.

Coll. Lac. Actorum et Decretorum Ss. Conciliorum recentiorum Collectio Lacensis. Friburg, 1870- …

CSEL Corpus Christianorum Ecclesisticorum Latinorum. Vienne, 1866- …

DENZ Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de rebus fiedei et morum. Herder, 1963, ấn bản thứ ba.

EB Enchiridion Biblicum. Napoli-Roma, 1961, ấn bản thứ ba.

GL Giáo Luật 1983.

Funk F.X. Funk, Patres Apostolici. Tubingue, 1901.

GCS Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte. Leipzig 1897- …

Hartel Ấn bản CSEL có chú thích.

Harvey W.Harvey, Adversus Hereses (Thánh Irênê). Cambridge , 1857.

Mansi G.D.Mansi, Sanctorum Conciliorum et Decretorum Collectio Nova. Lucca, 1748 – J.B. Martin và L. Petit, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio. Firenze, 1759; Venezia, 1798.

MGH Monumenta Germaniae Historica. Hannover-Berlin, 1862.

Patr. Or. Patrologia Orientalis. R.Graffin-F.Nau, Paris, 1903- …

PG Patrologiae Graecae Cursus Completus. J.B. Migne, Paris, 1857-1886.

PL Patrologiae Latinae Cursus Completus. J.B. Migne, Paris, 1844-1864.

Sources Chr. Sources Chrétiennes. H. de Lubac-J. Daniélou, Paris, 1941- …

Sagnard Ấn bản Sources Chrétiennes có chú thích.

T.n.U Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristichen Literatur. Leizig, 1882- …

Ký hiệu ghi chú

CĐ. Công Đồng

ch. chương

nt. như trên

T. Thánh

tr. trang

tt. tiếp theo

x. xem

xb. Nhà xuất bản

Scroll to Top