Suy Ngẫm

Đức Giê-su đứng trước Phi-la-tô và người Do-thái

Tội tôn kính con người là gì?

Ở một mức độ nào đó, tôn kính con người có vẻ là điều tốt đẹp. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng cần phải tôn trọng, quý mến và đánh giá tốt về nhau…