Tội ngoại tình trong Kinh Thánh và Giáo Lý Công giáo