Thông Diễn Học

CHƯƠNG 2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THÔNG DIỄN HỌC THẦN HỌC (I): TỪ KHỞI ĐIỂM ĐẾN THỜI KỲ KHAI SÁNG

2.0. Dẫn nhập

2.1. Ảnh hưởng của Triết học và lý thuyết văn chương Hy-lạp cổ điển đối với sự phát triển của Thông diễn học Tây Phương

2.2. Các học thuyết Do-thái – Ki-tô Giáo về Chú giải Thánh Kinh

2.2.1. Thông diễn học Do-thái

2.2.2. Thông diễn học Ki-tô Giáo Sơ khai

2.2.3. Thông diễn học của Thánh Augustinô

2.2.4. Thông diễn học thời Trung cổ

2.2.5. Thông diễn học và Sự cải cách Thần học Ki-tô Giáo

2.2.6. Thông diễn học trong Giáo Hội Công Giáo Rô-ma và Chính thống Tin Lành

2.2.7. Thông diễn học thần học trong Thời kỳ Khai Sáng

2.3. Kết luận