Chú giải Tin Mừng Lu-ca

Chương
Chú Giải
Chương
Chú Giải
Chú giải Tân Ước
Chú giải Cựu Ước

I. Ngũ Thư

01. Chú giải Sách Sáng Thế

02. Chú giải Sách Xuất Hành

03. Chú giải Sách Lê-vi

04. Chú giải Sách Dân Số

05. Chú giải Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

06. Chú giải Sách Giô-suê

07. Chú giải Sách Thủ Lãnh

08. Chú giải Sách Rút

09. Chú giải Sách Sa-mu-en 1

10. Chú giải Sách Sa-mu-en 2

11. Chú giải Sách Các Vua 1

12. Chú giải Sách Các Vua 2

13. Chú giải Sách Sử Biên 1

14. Chú giải Sách Sử Biên 2

15. Chú giải Sách Ét-ra

16. Chú giải Sách Nơ-khe-mi-a

17. Chú giải Sách Tô-bi-a

18. Chú giải Sách Giu-đi-tha

19. Chú giải Sách Ét-te

20. Chú giải Sách Ma-ca-bê 1

21. Chú giải Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Chú giải Sách Gióp

23. Chú giải Sách Thánh Vịnh

24. Chú giải Sách Châm Ngôn

25. Chú giải Sách Giảng Viên

26. Chú giải Sách Diễm Ca

27. Chú giải Sách Khôn Ngoan

28. Chú giải Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

29. Chú giải Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Chú giải Sách Ai Ca

32. Chú giải Sách Ba-rúc

33. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Chú giải Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Chú giải Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Chú giải Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Chú giải Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Chú giải Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Chú giải Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Chú giải Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Chú giải Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Chú giải Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Chương 4

Câu 1-13. Xem Chú giải Tin Mừng Mát-thêu 4,1-11.

Câu 30. băng qua giữa họ mà đi – Có lẽ Chúa Giê-su tự biến mình ra vô hình, hoặc bằng cách khiến họ bị đui mù, hoặc bằng cách thay đổi ý nghĩ và tầm hồn họ theo ý Người. Tất cả các nhà chú giải đều cho rằng thông qua những lời này, thánh sử Lu-ca muốn độc giả biết rằng Chúa Giê-su đã làm một phép lạ, qua đó, chứng minh thiên tính của Người. Theo Thánh Ambrôsiô, trong Tin Mừng, chúng ta phải nhận thấy rằng Chúa Giê-su đã không chịu đựng đau khổ vì bị người khác đẩy vào thế gặp nguy hiểm, nhưng khi chính Người có ý muốn như vậy. Người không bị người Do-thái bắt bớ, nhưng tự nguyện nộp mình; Người không để họ xô xuống vực, nhưng băng qua giữa họ mà đi.

Câu 38. mẹ vợ ông Si-môn – Rõ ràng là Thánh Phê-rô đã kết hôn; trong Giáo Hội có hai truyền thống chính về vợ của ngài. Truyền thống thứ nhất cho rằng bà đã mất trước khi Thánh Phê-rô tham gia sứ vụ; có thể thấy ở đây, mặc dù mẹ vợ bị ốm nhưng chúng ta không thấy bà xuất hiện mà chỉ có Thánh Phê-rô. Truyền thống thứ hai dựa theo quan điểm trong cuốn Lịch sử Giáo Hội của học giả Êu-sê-bi-ô thành Xê-da-rê cho rằng bà đã tử đạo tại Rô-ma không lâu trước khi Thánh Phê-rô tử đạo. Truyền thống thứ hai ít được ủng hộ hơn vì Êu-sê-bi-ô thường bị cho là không có hiểu biết chính xác về Giáo Hội Tây phương. Tuy nhiên, Giáo Hội chưa bao giờ chính thức công nhận truyền thống nào, vì vậy, người Công Giáo có thể tự do chấp nhận một trong hai.

Câu 40. Lúc mặt trời lặn – Họ không dám tới gặp Chúa sớm hơn vì sợ vi phạm luật ngày sa-bát và người Pha-ri-sêu.

Câu 44. rao giảng trong các hội đường – Chúa Giê-su thường xuyên lui tới các hội đường Do-thái để mọi người biết rằng Người không phải là kẻ lén lút dụ dỗ, nhưng hoạt động một cách công khai.

Scroll to Top