Sách Ngôn Sứ A-mốt

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Ngôn Sứ A-mốt

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 7

III. CÁC THỊ KIẾN

Thị kiến thứ nhất: châu chấu

1 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau: Này Người đang làm ra châu chấu giữa lúc cỏ bắt đầu mọc lại, sau mùa cắt cỏ nộp cho vua.

2 Khi châu chấu đã ăn sạch cây cỏ ngoài đồng, tôi thưa: “Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, xin thứ tha cho! Gia-cóp làm sao đứng vững được? Nó nhỏ bé quá!”

3 ĐỨC CHÚA hối hận về việc này, Người phán: “Sẽ không xảy ra như vậy đâu.”

Thị kiến thứ hai: hạn hán

4 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau: Này đây ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đang gọi lửa xuống để trừng phạt. Lửa làm cạn khô vực thẳm mênh mông và thiêu hủy cả đất đai.

5 Tôi thưa: “Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, xin dừng tay cho! Gia-cóp làm sao đứng vững được? Nó nhỏ bé quá!”

6 ĐỨC CHÚA hối hận về việc này, Người phán: “Cũng sẽ không xảy ra như vậy đâu.”

Thị kiến thứ ba: dây dọi

7 Người đã cho tôi thấy như sau: Này đây Chúa Thượng tôi đang đứng trên một bức tường, tay cầm một dây dọi.

8 Và ĐỨC CHÚA hỏi tôi: “Ngươi thấy gì, A-mốt?” Tôi đáp: “Thưa, dây dọi.” Chúa Thượng tôi phán: “Đây Ta sẽ căng dây dọi ở giữa Ít-ra-en dân Ta, và Ta sẽ không còn tha thứ cho chúng nữa.

9 Các nơi cao của I-xa-ác sẽ điêu tàn, các đền thờ của Ít-ra-en sẽ đổ nát. Còn Ta, Ta sẽ đứng dậy dùng gươm mà chống lại nhà Gia-róp-am.”

Xung đột với A-mát-gia. Ông A-mốt bị trục xuất khỏi Bết Ên.

10 Bấy giờ, ông A-mát-gia, tư tế đền thờ Bết Ên, sai người đến gặp Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, và thưa: “A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa.11 Vì A-mốt nói như thế này: “Gia-róp-am sẽ chết vì gươm, và Ít-ra-en sẽ bị đày biệt xứ.”12 Bấy giờ, A-mát-gia nói với ông A-mốt: “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm!13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều.”14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia: “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung.15 Chính ĐỨC CHÚA đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi: “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.”16 Vậy giờ đây, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA phán: Ngươi nói: “Ông không được tuyên sấm chống lại Ít-ra-en, cũng không được phát ngôn chống lại nhà I-xa-ác.”

17 Vì vậy, ĐỨC CHÚA phán thế này: “Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh, còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế, và Ít-ra-en sẽ bị đày xa quê cha đất tổ.”

Scroll to Top