Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo hay Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo là cuốn giáo lý được Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II (1920 – 2005) phê chuẩn ngày 25/06/1992 và cho ban hành vào ngày 11/10/1992 nhân kỷ niệm 30 năm ngày khai mạc Công Đồng Va-ti-ca-nô II. Cuốn sách là “bản trình bày đức tin Hội Thánh và đạo lý Công Giáo, được Thánh Kinh cũng như truyền thống tông đồ và huấn quyền Hội Thánh xác nhận và soi sáng.”
Giao Ly Giao Hoi Cong Giao

Mục lục sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Bảng chỉ dẫn ký hiệu viết tắt

Tông hiến Fidei Depositum

Lời mở đầu (Số 1 – 25)

PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN (SỐ 26 – 1065)

Đoạn thứ nhất: “Tôi tin” – “Chúng tôi tin” (Số 26 – 184)

Chương I. Con người “có khả năng” đón nhận Thiên Chúa (Số 27 – 49)

Chương II. Thiên Chúa đến gặp con người (Chương 50 – 141)

Chương III. Con người đáp lời Thiên Chúa (Chương 142 – 184)

— Đoạn thứ hai: Tuyên xưng đức tin Ki-tô Giáo, các Kinh Tin Kính (Số 185 – 1065)

PHẦN THỨ HAI: CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỨC TIN (SỐ 1066 – 1690)

PHẦN THỨ BA: ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN (SỐ 1691 – 2557)

PHẦN THỨ BỐN: VIỆC CẦU NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN (SỐ 2558 – 2865)

Mục tiêu và mục đích của cuốn giáo lý

Mục tiêu của bộ sách giáo lý này là trình bày một cách có tổ chức và tổng hợp những nội dung cốt yếu và căn bản của đạo lý Công Giáo về mặt đức tin cũng như luân lý, dưới ánh sáng Công Đồng Va-ti-ca-nô II và toàn bộ Thánh Truyền. Nguồn tư liệu chính của bộ sách là Thánh Kinh, các giáo phụ, phụng vụ và huấn quyền của Hội Thánh. Sách được dùng “như bản quy chiếu cho các sách giáo lý cũng như toát yếu được soạn ra trong các nước ” (THĐGM 1985) – Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 12

“Cuốn Giáo Lý này không có ý định thay thế các sách giáo lý địa phương được phê chuẩn do giáo quyền, các Giám mục giáo phận và các Hội Đồng Giám Mục, nhất là nếu được Tòa Thánh phê chuẩn. Cuốn sách này có ý khích lệ và giúp đỡ việc soạn thảo những sách giáo lý mới ở từng địa phương theo những hoàn cảnh và văn hóa khác nhau, nhưng vẫn lưu tâm gìn giữ sự hiệp nhất trong đức tin và lòng trung thành với đạo lý Công Giáo.” – Tông hiến Fidei Depositum

Những chỉ dẫn thực hành cho việc sử dụng cuốn giáo lý

Giáo lý số 18 đến 22:

Chúng tôi quan niệm sách này như một bản trình bày có hệ thống về toàn bộ đức tin Công Giáo. Vậy phải đọc sách này như một khối thống nhất. Nhiều chỉ dẫn được ghi ngoài lề bản văn (số nghiêng, chỉ những đoạn khác cùng một đề tài) và bảng tra theo chủ đề được đặt ở cuối sách, cho thấy rõ mỗi chủ đề trong liên hệ với toàn bộ nội dung đức tin.

Thường các bản văn Thánh Kinh không được trích nguyên văn, nhưng chỉ ghi xuất xứ (với “x”) ở cước chú. Để hiểu nghĩa đoạn văn ấy sâu xa hơn, nên tra chính các bản văn đó. Các tham chiếu Thánh Kinh này rất hũu ích cho huấn giáo.

Những đoạn in chữ nhỏ là những ghi chú thuộc loại sử học, hộ giáo hoặc là những bài tường trình tín lý bổ sung.

Các đoạn trích dẫn in chữ nhỏ, lấy từ những văn kiện các giáo phụ, phụng vụ, tông huấn hoặc hạnh các thánh, được dùng để giúp bản văn tín lý thêm phong phú. Thường những bản văn ấy được chọn nhằm sử dụng trực tiếp trong huấn giáo.

Cuối mỗi mục, có một số câu ngắn tóm lược cốt lõi của bài học. Những câu “tóm lược” ấy nhằm đề xuất những công thức tổng hợp và dễ nhớ giúp việc huấn giáo ở các địa phương.

Những thích nghi cần thiết khi đọc cuốn Giáo lý Hội Thánh Công Giáo

Giáo lý số 23, 24:

Sách này nhấn mạnh đến phần trình bày đạo lý. Thật vậy, chúng tôi muốn giúp độc giả hiểu sâu rộng về đức tin, nhờ đó, đức tin được trưởng thành, đâm rễ vào cuộc sống và tỏa sáng thành lời chứng (CT 20-22; 25).

Chính vì nhắm mục đích này, chúng tôi không có ý định thực hiện những thích nghi trong cách trình bày giáo lý cũng như những phương pháp huấn giáo theo những đòi hỏi do khác biệt về văn hóa, tuổi tác, mức trưởng thành tinh thần, hoàn cảnh xã hội và Giáo Hội,… của những người học giáo lý. Việc thích nghi cần thiết ấy là trách nhiệm của những người soạn sách giáo lý chuyên biệt, và nhất là của những vị giảng dạy.

Dựa theo cuốn Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo – bản dịch năm 1997 của Đức Cố Giám Mục Aloisio (Louis) Phạm Văn Nẫm (1919 – 2001) – Giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1977 – 1999.

Bản tiếng Anh: Catechism of the Catholic Church