Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Chương
Chú Giải
Chương
Chú Giải
Chú giải Tân Ước
Chú giải Cựu Ước

I. Ngũ Thư

01. Chú giải Sách Sáng Thế

02. Chú giải Sách Xuất Hành

03. Chú giải Sách Lê-vi

04. Chú giải Sách Dân Số

05. Chú giải Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

06. Chú giải Sách Giô-suê

07. Chú giải Sách Thủ Lãnh

08. Chú giải Sách Rút

09. Chú giải Sách Sa-mu-en 1

10. Chú giải Sách Sa-mu-en 2

11. Chú giải Sách Các Vua 1

12. Chú giải Sách Các Vua 2

13. Chú giải Sách Sử Biên 1

14. Chú giải Sách Sử Biên 2

15. Chú giải Sách Ét-ra

16. Chú giải Sách Nơ-khe-mi-a

17. Chú giải Sách Tô-bi-a

18. Chú giải Sách Giu-đi-tha

19. Chú giải Sách Ét-te

20. Chú giải Sách Ma-ca-bê 1

21. Chú giải Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Chú giải Sách Gióp

23. Chú giải Sách Thánh Vịnh

24. Chú giải Sách Châm Ngôn

25. Chú giải Sách Giảng Viên

26. Chú giải Sách Diễm Ca

27. Chú giải Sách Khôn Ngoan

28. Chú giải Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

29. Chú giải Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Chú giải Sách Ai Ca

32. Chú giải Sách Ba-rúc

33. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Chú giải Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Chú giải Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Chú giải Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Chú giải Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Chú giải Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Chú giải Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Chú giải Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Chú giải Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Chú giải Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Chương 11

Xem chú giải Mt 21.

Câu 23. Có một vị thánh trong Giáo Hội đã từng làm được như vậy, đó là Thánh Grêgôriô thành Neo-Cæsarea (213-270/275) hay còn gọi là Thaumaturgus. Bằng những lời cầu nguyện, ông đã rời một ngọn núi đi nơi khác khi nó gây cản trở việc xây dựng một nhà thờ.

Câu 28. Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? – Trong Luận thuyết về thẩm quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng, nhà thần học, toán học người Anh Isaac Barrow (1630-1677) cho rằng đây là câu hỏi có phần hợp lý của các thượng tế, kinh sư và kỳ mục Do-thái. Tính hợp lý đó đã được Chúa Giê-su bày tỏ và tuyên bố nhiều lần rằng: nếu uy quyền thần linh của Người không được xác nhận bằng giáo lý và công việc Người thực hiện, thì những kẻ không tin hoặc không đón nhận Người sẽ không mắc tội (Ga 5,31.36; 10,25.37). Nguyên tắc này đòi hỏi nơi người mục tử một sứ vụ hợp pháp, điều mà tất cả các “nhà cải cách” giả hiệu không bao giờ có được. Vì thế, người Công Giáo hỏi rằng: Những “nhà cải cách” này đã bắt đầu sứ vụ của họ từ bao giờ? Ai đã cử họ đi rao giảng Lời Chúa? Ai đã cho họ quyền “cải cách” và thay đổi hiện trạng của Giáo Hội? Nếu không chứng minh được phận sự của mình trong những công việc đó, họ chỉ là những kẻ xâm nhập và tiếm quyền.

Câu 33. không nói cho các ông – Có hai lý do khiến Chúa Giê-su không trả lời những người Do-thái này: (1) Họ không có khả năng hiểu được. (2) Họ không xứng đáng được nghe câu trả lời vì thái độ khinh thường sự thật và những ác cảm mà họ nhắm vào Người.

Scroll to Top