Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Chương
Chú Giải
Chương
Chú Giải
Chú giải Tân Ước
Chú giải Cựu Ước

I. Ngũ Thư

01. Chú giải Sách Sáng Thế

02. Chú giải Sách Xuất Hành

03. Chú giải Sách Lê-vi

04. Chú giải Sách Dân Số

05. Chú giải Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

06. Chú giải Sách Giô-suê

07. Chú giải Sách Thủ Lãnh

08. Chú giải Sách Rút

09. Chú giải Sách Sa-mu-en 1

10. Chú giải Sách Sa-mu-en 2

11. Chú giải Sách Các Vua 1

12. Chú giải Sách Các Vua 2

13. Chú giải Sách Sử Biên 1

14. Chú giải Sách Sử Biên 2

15. Chú giải Sách Ét-ra

16. Chú giải Sách Nơ-khe-mi-a

17. Chú giải Sách Tô-bi-a

18. Chú giải Sách Giu-đi-tha

19. Chú giải Sách Ét-te

20. Chú giải Sách Ma-ca-bê 1

21. Chú giải Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Chú giải Sách Gióp

23. Chú giải Sách Thánh Vịnh

24. Chú giải Sách Châm Ngôn

25. Chú giải Sách Giảng Viên

26. Chú giải Sách Diễm Ca

27. Chú giải Sách Khôn Ngoan

28. Chú giải Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

29. Chú giải Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Chú giải Sách Ai Ca

32. Chú giải Sách Ba-rúc

33. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Chú giải Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Chú giải Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Chú giải Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Chú giải Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Chú giải Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Chú giải Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Chú giải Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Chú giải Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Chú giải Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Chương 4

Câu 12. trố mắt nhìn cũng chẳng thấy – Đối với những người tự bịt tai nhắm mắt (Mt 13,5), Thiên Chúa, theo lẽ công bằng, sẽ rút lại từ họ những ánh sáng và ân sủng mà nếu đón nhận, họ đã được hoán cải.

Tuy nhiên, những lời dạy của Chúa Giê-su ở đây, hay lời của Thánh Phao-lô trong Cv 28,26-27, cần phải được hiểu một cách đúng đắn rằng: Không có chuyện Thiên Chúa, vì hẹp hòi không muốn ban ơn cứu độ cho một số người, nên đã cố ý dùng dụ ngôn để người ta không hiểu, nhưng sự thật là chính họ, bằng ý chí tự do, đã lựa chọn không muốn nghe, không muốn hiểu và không muốn được hoán cải. Nói cách khác, chính họ là thủ phạm tự đẩy mình đi đến chỗ ngoan cố và cứng tin đến cùng.

Câu 21-23. Chúa Giê-su muốn nói rằng, đối với họ, mặc dù tất cả các dụ ngôn, giáo lý và công việc của Người đang là điều bí ẩn, nhưng đến một lúc thích hợp, tất cả những bí ẩn ấy sẽ được chính họ, các tông đồ và những người kế vị hiểu rõ và giải thích một cách công khai cho những người khác.

Câu 24. Hãy để ý tới điều anh em nghe – Chúng ta hãy chú ý tới những lời Chúa Giê-su rao giảng để có thể ghi nhớ và truyền đạt lại cho người khác. Vì chúng ta đong cho anh em mình đấu nào, Thiên Chúa cũng sẽ đong cho chúng ta đấu ấy. Nếu chúng ta biết chú ý giữ gìn Lời Chúa và rao giảng cho anh em mình, chúng ta sẽ được Chúa ban cho nhiều ân sủng và vinh quang hơn nữa.

Câu 25. Trái lại, nếu chúng ta không biết gây lời từ vốn hiểu biết của mình về Lời Chúa, lãng quên việc rao giảng, hay tệ hơn là dựa vào những phán đoán cá nhân để giải thích Lời Chúa cho người khác một cách lệch lạc, chúng ta sẽ đánh mất những gì mình tưởng rằng đang có, và sau cùng, sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn.

Câu 26. Những người loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa cũng như người gieo giống ấy. Mặc dù đêm hay ngày, họ thức hay ngủ, hạt giống Tin Mừng mà họ gieo vào lòng người khác vẫn nảy mầm và mọc lên, trong khi họ không hề hay biết. Nhờ ơn Chúa, những mảnh đất đã được chuẩn bị kỹ càng sẽ trổ sinh hoa trái. Vì thế, Lời Chúa tỏa ra từ lòng người lãnh nhận sẽ lớn lên và sinh hoa kết quả mà không lệ thuộc vào sự quan tâm săn sóc của người rao giảng, cho đến khi người lãnh nhận đạt đến độ chín và sự viên mãn nhất định trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa sẽ tách họ ra khỏi thế gian và kêu gọi họ đến với Người.

Scroll to Top