Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Chương
Chú Giải
Chương
Chú Giải
Chú giải Tân Ước
Chú giải Cựu Ước

I. Ngũ Thư

01. Chú giải Sách Sáng Thế

02. Chú giải Sách Xuất Hành

03. Chú giải Sách Lê-vi

04. Chú giải Sách Dân Số

05. Chú giải Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

06. Chú giải Sách Giô-suê

07. Chú giải Sách Thủ Lãnh

08. Chú giải Sách Rút

09. Chú giải Sách Sa-mu-en 1

10. Chú giải Sách Sa-mu-en 2

11. Chú giải Sách Các Vua 1

12. Chú giải Sách Các Vua 2

13. Chú giải Sách Sử Biên 1

14. Chú giải Sách Sử Biên 2

15. Chú giải Sách Ét-ra

16. Chú giải Sách Nơ-khe-mi-a

17. Chú giải Sách Tô-bi-a

18. Chú giải Sách Giu-đi-tha

19. Chú giải Sách Ét-te

20. Chú giải Sách Ma-ca-bê 1

21. Chú giải Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Chú giải Sách Gióp

23. Chú giải Sách Thánh Vịnh

24. Chú giải Sách Châm Ngôn

25. Chú giải Sách Giảng Viên

26. Chú giải Sách Diễm Ca

27. Chú giải Sách Khôn Ngoan

28. Chú giải Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

29. Chú giải Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Chú giải Sách Ai Ca

32. Chú giải Sách Ba-rúc

33. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Chú giải Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Chú giải Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Chú giải Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Chú giải Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Chú giải Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Chú giải Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Chú giải Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Chú giải Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Chú giải Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Chương 10

Câu 4. Xem Đnl 24,1.

Câu 5-9. Xem chú giải Mt 19,7-8.

Câu 14. Xem chú giải Mt 19,13.

Câu 18. Xem chú giải Mt 19,17.

Câu 20. Chúng ta phải nhớ rằng những ai trung thành tuân giữ Luật Mô-sê thì không chỉ được ban cho những của đời này, nhưng còn nhận được lời hứa về phần thưởng ở đời sau. Vậy nên Chúa Giê-su đã hỏi người thanh niên rằng: “Hẳn anh biết các điều răn”. Và anh ta trả lời: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đời sống giữ Luật của anh thật đáng để chúng ta bắt chước. Đó cũng là lý do tại sao Chúa Giê-su lại đem lòng yêu mến khi nghe được câu trả lời của anh, dù cho sau đó, anh đã không vâng lời Người.

Câu 32. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi – Vì đã được Chúa Giê-su tiên báo về Cuộc Khổ Nạn của Người tại Giê-ru-sa-lem, nên khi thầy trò tiến vào thành, các môn đệ đâm ra sợ hãi. Các ông lo lắng về việc Thầy mình sẽ rơi vào tay kẻ thù và không biết có phải cùng chịu chết với Thầy không. Thấy được những sự xáo trộn trong tâm hồn họ, Chúa đã an ủi các ông khi kéo riêng Nhóm Mười Hai ra một nơi và đảm bảo với họ về sự Phục sinh của Người.

Câu 35. Mt 20,20 thì cho biết người tới gặp Đức Giê-su là bà Sa-lô-mê, mẹ của hai ông Gio-an và Gia-cô-bê. Nhưng có lẽ bà làm theo yêu cầu của các con hoặc ít nhất cũng phải có sự đồng ý và bằng lòng từ phía họ.

Câu 42. Xem chú giải Mt 20,25.

Scroll to Top