Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Chương
Chương

Chương 16

Xem chú giải Mt 28.

Câu 9. Chúa Giê-su đã hiện ra với Thánh Ma-ri-a Mác-đa-la dưới hình dạng một người làm vườn (Ga 20,15).

Câu 12. Đó là hai môn đệ trên đường tới làng Em-mau (Lc 24,13-35). Chúa đã hiện ra với hai ông trong hình dạng một người lữ hành.

Câu 16. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án – Theo Thánh Giê-rô-ni-mô, có thể ai đó sẽ tự nhủ rằng: tôi đã tin, vậy là chắc chắn tôi sẽ được cứu; người ấy nói đúng, nếu đức tin của anh ta được xây dựng dựa trên những việc lành, đó mới là đức tin chân chính và không mẫu thuẫn với việc tuyên xưng đức tin bằng miệng.

Câu 19. Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa – Câu này không có nghĩa là Chúa Giê-su bị giới hạn trong tư thế ngự trên Thiên Đàng, hay Chúa Cha có thể được hình dung theo hình dáng con người với hai cánh tay tả, hữu; bởi lẽ Thiên Chúa là Tinh Thần thuần túy, vô hình và toàn hảo. Hình ảnh của Người, như Người hiện hữu nơi chính Người, vượt ngoài tầm nhận biết của các giác quan phàm tục của chúng ta. Do đó, khi nói về Thiên Chúa, Thánh Kinh sử dụng một kiểu ngôn ngữ hình tượng được điều chỉnh sao cho phù hợp với các giác quan của con người, điều này dẫn tới việc những bí nhiệm cao siêu, những điều mà bản thân chúng đã là khôn tả và không thể hiểu được, có thể được truyền đạt một cách không hoàn hảo và không trọn vẹn.

Như vậy, khi Thánh Kinh nói rằng Chúa Giê-su đang ngự bên hữu Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, chúng ta cần hiểu rằng Chúa Giê-su, xét như một con người, đã được nâng lên tột đỉnh của vinh quang trên Thiên đàng; Người nắm giữ cùng một quyền thống trị tối cao trên mọi loài thụ tạo với Chúa Cha, vì Người cũng là Thiên Chúa, ngang hàng và cùng một tính, một phép với Chúa Cha.

Scroll to Top