Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Chương
Chú Giải
Chương
Chú Giải
Chú giải Tân Ước
Chú giải Cựu Ước

I. Ngũ Thư

01. Chú giải Sách Sáng Thế

02. Chú giải Sách Xuất Hành

03. Chú giải Sách Lê-vi

04. Chú giải Sách Dân Số

05. Chú giải Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

06. Chú giải Sách Giô-suê

07. Chú giải Sách Thủ Lãnh

08. Chú giải Sách Rút

09. Chú giải Sách Sa-mu-en 1

10. Chú giải Sách Sa-mu-en 2

11. Chú giải Sách Các Vua 1

12. Chú giải Sách Các Vua 2

13. Chú giải Sách Sử Biên 1

14. Chú giải Sách Sử Biên 2

15. Chú giải Sách Ét-ra

16. Chú giải Sách Nơ-khe-mi-a

17. Chú giải Sách Tô-bi-a

18. Chú giải Sách Giu-đi-tha

19. Chú giải Sách Ét-te

20. Chú giải Sách Ma-ca-bê 1

21. Chú giải Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Chú giải Sách Gióp

23. Chú giải Sách Thánh Vịnh

24. Chú giải Sách Châm Ngôn

25. Chú giải Sách Giảng Viên

26. Chú giải Sách Diễm Ca

27. Chú giải Sách Khôn Ngoan

28. Chú giải Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

29. Chú giải Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Chú giải Sách Ai Ca

32. Chú giải Sách Ba-rúc

33. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Chú giải Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Chú giải Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Chú giải Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Chú giải Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Chú giải Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Chú giải Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Chú giải Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Chú giải Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Chú giải Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Chương 16

Xem chú giải Mt 28.

Câu 9. Chúa Giê-su đã hiện ra với Thánh Ma-ri-a Mác-đa-la dưới hình dạng một người làm vườn (Ga 20,15).

Câu 12. Đó là hai môn đệ trên đường tới làng Em-mau (Lc 24,13-35). Chúa đã hiện ra với hai ông trong hình dạng một người lữ hành.

Câu 16. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án – Theo Thánh Giê-rô-ni-mô, có thể ai đó sẽ tự nhủ rằng: tôi đã tin, vậy là chắc chắn tôi sẽ được cứu; người ấy nói đúng, nếu đức tin của anh ta được xây dựng dựa trên những việc lành, đó mới là đức tin chân chính và không mẫu thuẫn với việc tuyên xưng đức tin bằng miệng.

Câu 19. Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa – Câu này không có nghĩa là Chúa Giê-su bị giới hạn trong tư thế ngự trên Thiên Đàng, hay Chúa Cha có thể được hình dung theo hình dáng con người với hai cánh tay tả, hữu; bởi lẽ Thiên Chúa là Tinh Thần thuần túy, vô hình và toàn hảo. Hình ảnh của Người, như Người hiện hữu nơi chính Người, vượt ngoài tầm nhận biết của các giác quan phàm tục của chúng ta. Do đó, khi nói về Thiên Chúa, Thánh Kinh sử dụng một kiểu ngôn ngữ hình tượng được điều chỉnh sao cho phù hợp với các giác quan của con người, điều này dẫn tới việc những bí nhiệm cao siêu, những điều mà bản thân chúng đã là khôn tả và không thể hiểu được, có thể được truyền đạt một cách không hoàn hảo và không trọn vẹn.

Như vậy, khi Thánh Kinh nói rằng Chúa Giê-su đang ngự bên hữu Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, chúng ta cần hiểu rằng Chúa Giê-su, xét như một con người, đã được nâng lên tột đỉnh của vinh quang trên Thiên đàng; Người nắm giữ cùng một quyền thống trị tối cao trên mọi loài thụ tạo với Chúa Cha, vì Người cũng là Thiên Chúa, ngang hàng và cùng một tính, một phép với Chúa Cha.

Scroll to Top