Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Chương
Chú Giải
Chương
Chú Giải
Chú giải Tân Ước
Chú giải Cựu Ước

I. Ngũ Thư

01. Chú giải Sách Sáng Thế

02. Chú giải Sách Xuất Hành

03. Chú giải Sách Lê-vi

04. Chú giải Sách Dân Số

05. Chú giải Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

06. Chú giải Sách Giô-suê

07. Chú giải Sách Thủ Lãnh

08. Chú giải Sách Rút

09. Chú giải Sách Sa-mu-en 1

10. Chú giải Sách Sa-mu-en 2

11. Chú giải Sách Các Vua 1

12. Chú giải Sách Các Vua 2

13. Chú giải Sách Sử Biên 1

14. Chú giải Sách Sử Biên 2

15. Chú giải Sách Ét-ra

16. Chú giải Sách Nơ-khe-mi-a

17. Chú giải Sách Tô-bi-a

18. Chú giải Sách Giu-đi-tha

19. Chú giải Sách Ét-te

20. Chú giải Sách Ma-ca-bê 1

21. Chú giải Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Chú giải Sách Gióp

23. Chú giải Sách Thánh Vịnh

24. Chú giải Sách Châm Ngôn

25. Chú giải Sách Giảng Viên

26. Chú giải Sách Diễm Ca

27. Chú giải Sách Khôn Ngoan

28. Chú giải Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

29. Chú giải Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Chú giải Sách Ai Ca

32. Chú giải Sách Ba-rúc

33. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Chú giải Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Chú giải Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Chú giải Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Chú giải Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Chú giải Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Chú giải Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Chú giải Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Chú giải Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Chú giải Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Chương 7

Câu 7. giới luật phàm nhân – Xem chú giải Mt 15,9.11.

Câu 24. nhưng không thể giấu được – Ở đây, không có chuyện Đức Giê-su bị phàm nhân kiểm soát đến nỗi Người muốn giấu mình trước dân chúng cũng không được. Ý muốn của Người luôn luôn thành sự. Thay vào đó, cần hiểu rằng qua dịp này, Người muốn thấy dân ngoại tìm đến với mình hơn là các môn đệ mà Người đã biết. Trước đó, chính dân ngoại chứ không phải những người theo Chúa đã tìm đến nơi Người ở và đem danh tiếng của Người mà truyền bá khắp nơi. Theo Thánh Bê-đa, Chúa Giê-su đã truyền cho các môn đệ không được loan báo rằng Người sắp đến thành Tia không phải vì Người không có ý định chữa lành cho cư dân ở đó, hay ngừng việc này lại, nhưng là một dịp để Người dạy chúng ta biết khiêm tốn tránh né và từ chối những sự tán dương của người đời.

Câu 25. liền vào sấp mình – Tin Mừng Mát-thêu thì thuật lại rằng bà đã cầu xin Chúa Giê-su khi Người đang ở bên ngoài chứ không phải đang ngồi trong nhà. Điều này là dễ hiểu vì bà đã đến gặp Chúa và liên tục cầu xin từ khi Người còn trong nhà cho đến khi đi ra, dù Người không đáp lại một lời. Và sau khi vượt qua thử thách về lòng tin, bà đã được đền đáp xứng đáng.

Scroll to Top