Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Chương
Chương

Chương 7

Câu 7. giới luật phàm nhân – Xem chú giải Mt 15,9.11.

Câu 24. nhưng không thể giấu được – Ở đây, không có chuyện Đức Giê-su bị phàm nhân kiểm soát đến nỗi Người muốn giấu mình trước dân chúng cũng không được. Ý muốn của Người luôn luôn thành sự. Thay vào đó, cần hiểu rằng qua dịp này, Người muốn thấy dân ngoại tìm đến với mình hơn là các môn đệ mà Người đã biết. Trước đó, chính dân ngoại chứ không phải những người theo Chúa đã tìm đến nơi Người ở và đem danh tiếng của Người mà truyền bá khắp nơi. Theo Thánh Bê-đa, Chúa Giê-su đã truyền cho các môn đệ không được loan báo rằng Người sắp đến thành Tia không phải vì Người không có ý định chữa lành cho cư dân ở đó, hay ngừng việc này lại, nhưng là một dịp để Người dạy chúng ta biết khiêm tốn tránh né và từ chối những sự tán dương của người đời.

Câu 25. liền vào sấp mình – Tin Mừng Mát-thêu thì thuật lại rằng bà đã cầu xin Chúa Giê-su khi Người đang ở bên ngoài chứ không phải đang ngồi trong nhà. Điều này là dễ hiểu vì bà đã đến gặp Chúa và liên tục cầu xin từ khi Người còn trong nhà cho đến khi đi ra, dù Người không đáp lại một lời. Và sau khi vượt qua thử thách về lòng tin, bà đã được đền đáp xứng đáng.

Scroll to Top