Tóm tắt Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

1 Tm 1,1-2 Lời mở đầu
1 Tm 1,3-7 Đề phòng giáo lý sai lạc
1 Tm 1,8-11 Vai trò của Lề Luật
1 Tm 1,12-17 Ông Phao-lô suy nghĩ về ơn gọi của mình
1 Tm 1,18-20 Trách nhiệm của ông Ti-mô-thê
1 Tm 2,1-8 Lời kinh phụng vụ
1 Tm 2,9-15 Khi họp cộng đoàn, người phụ nữ phải như thế nào?
1 Tm 3,1-7 Các giám quản
1 Tm 3,8-13 Các trợ tá
1 Tm 3,14-16 Mầu nhiệm của đạo thánh
1 Tm 4,1-16 Các người dạy giáo lý sai lạc
1 Tm 5,1-2 Cách cư xử với các hạng người tín hữu nói chung
1 Tm 5,3-16 Các bà góa
1 Tm 5,17-22 Các kỳ mục
1 Tm 5,23-25 Hãy giữ mình trong sạch
1 Tm 6,1-2 Các nô lệ
1 Tm 6,3-10 Người dạy giáo lý: ai chân chính, ai không
1 Tm 6,11-16 Lời khuyên nhủ thiết tha
1 Tm 6,17-19 Lời khuyên người giàu
1 Tm 6,20-21 Lời nhắn nhủ cuối cùng

Scroll to Top