Bảng ký hiệu viết tắt

Ký hiệu các Văn kiện Công Đồng

Hiến Chế

SCPV — “Sacrosanctum Concilium” – Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh

LGGH — “Lumen Gentium” – Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội

DVMK — “Dei Verbum” – Hiến Chế Về Mạc Khải Của Thiên Chúa

GSMV — “Gaudium Et Spes” – Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay

Sắc Lệnh

IMTT — “Inter Mirifica” – Sắc Lệnh Về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội

OEĐP — “Orientalium Ecclesiam” – Sắc Lệnh Về Các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương

URĐK — “Unitatis Redintegratio” – Sắc Lệnh Về Đại Kết

CDGM — “Christus Dominus” – Sắc Lệnh Về Nhiệm Vụ Mục Tử Của Các Giám Mục Trong Giáo Hội

OTĐT — “Optatam Totius” – Sắc Lệnh Về Đào Tạo Linh Mục

PCTS — “Perfectae Caritatis” – Sắc Lệnh Về Việc Thích Nghi Canh Đời Sống Tu Sĩ

AA — “Apostolicam Actuositatem” – Sắc Lệnh Về Hoạt Động Tông Đồ Giáo Dân

POLM — “Presbyterorum Ordinis” – Sắc Lệnh Về Tác Vụ Và Đời Sống Các Linh Mục

AGTG — “Ad Gentes” – Sắc Lệnh Về Hoạt Động Truyền Giáo Của Giáo Hội

Tuyên Ngôn

GEGD — “Gravissimum Educationis” – Tuyên Ngôn Về Giáo Dục Ki-tô Giáo

NAENK — “Nostra Aetatem” – Tuyên Ngôn Về Mối Liên Hệ Của Giáo Hội Với Các Tôn Giáo Ngoài Ki-tô Giáo

DHTD — “Dignitatis Humanae” – Tuyên Ngôn Về Tự Do Tôn Giáo

Ký hiệu Thánh Kinh

Xem: Bảng chỉ dẫn ký hiệu viết tắt trong Kinh Thánh Công Giáo

Ký hiệu sách trích dẫn

AAS — Acta Apostolicae Sedis. Roma, 1909-…

ASS — Acta Sancta Sedis. Roma, 1865-1908.

CChr — Corpus Christianorum.

COD — Conciliorum Oecumenicorum Decreta. Bologne, Herder, 1962.

Coll. Lac. — Actorum et Decretorum Ss. Conciliorum recentiorum Collectio Lacensis. Friburg, 1870- …

CSEL — Corpus Christianorum Ecclesisticorum Latinorum. Vienne, 1866- …

DENZ — Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de rebus fiedei et morum. Herder, 1963, ấn bản thứ ba.

EB — Enchiridion Biblicum. Napoli-Roma, 1961, ấn bản thứ ba.

GL — Giáo Luật 1983.

Funk — F.X. Funk, Patres Apostolici. Tubingue, 1901.

GCS — Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte. Leipzig 1897- …

Hartel — Ấn bản CSEL có chú thích.

Harvey — W.Harvey, Adversus Hereses (Thánh Irênê). Cambridge , 1857.

Mansi — G.D.Mansi, Sanctorum Conciliorum et Decretorum Collectio Nova. Lucca, 1748 – J.B. Martin và L. Petit, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio. Firenze, 1759; Venezia, 1798.

MGH — Monumenta Germaniae Historica. Hannover-Berlin, 1862.

Patr. Or. — Patrologia Orientalis. R.Graffin-F.Nau, Paris, 1903- …

PG — Patrologiae Graecae Cursus Completus. J.B. Migne, Paris, 1857-1886.

PL — Patrologiae Latinae Cursus Completus. J.B. Migne, Paris, 1844-1864.

Sources Chr. — Sources Chrétiennes. H. de Lubac-J. Daniélou, Paris, 1941- …

Sagnard — Ấn bản Sources Chrétiennes có chú thích.

T.n.U — Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristichen Literatur. Leizig, 1882- …

Ký hiệu ghi chú

CĐ. — Công Đồng

ch. — chương

nt. — như trên

T. — Thánh

tr. — trang

tt. — tiếp theo

x. — xem

xb. — Nhà xuất bản