“Amen” (Giáo lý số 1061 – 1065)

1061 2856. Kinh Tin Kính, cũng như quyển cuối cùng của Thánh Kinh (x. Kh 22,21), kết thúc với từ Híp-ri “A-men”. Chúng ta thường gặp từ này ở cuối các kinh nguyện của Tân Ước. Hội Thánh cũng chấm dứt các kinh nguyện của mình bằng “A-men”.

1062 214. Trong tiếng Hipri, từ A-men có cùng gốc với từ “tin”, biểu thị sự vững bền, sự tin cậy được, sự trung tín. Vì thế, từ “A-men” có thể nói về sự trung tín của Thiên Chúa đối với chúng ta và sự tin cậy của chúng ta đối với Người.

1063 215 156. Trong sách ngôn sứ I-sai-a, chúng ta thấy có thuật ngữ “Thiên Chúa chân lý, “dịch sát chữ là “Thiên Chúa của A-men”, nghĩa là Thiên Chúa trung tín với lời hứa: “Trên trần gian, ai muốn được chúc phúc, thì cũng muốn được Thiên Chúa của A-men chúc phúc” (Is 65,16). Chúa Giê-su thường dùng từ “A-men” (x. Mt 6,2.5.16), đôi khi lặp lại thành hai lần để nhấn mạnh (x. Ga 5,19) điều Người dạy là đáng tin, thẩm quyền của Người dựa trên sự chân thật của Thiên Chúa.

1064 179 2101. Từ “A-men” ở cuối kinh Tin Kính lặp lại và xác nhận hai chữ đầu: “Tôi tin”. Tin là thưa “A-men” đối với lời Chúa, lời hứa, giới răn của Thiên Chúa, cũng là phó thác trọn vẹn vào Đấng là “A-men” của tình yêu vô tận và của sự trung tín tuyệt hảo. Như thế, đời sống hằng ngày của Ki-tô hữu là tiếng thưa “A-men” cho câu tuyên xưng “Tôi tin” khi nhận bí tích Thánh Tẩy:

Con phải coi kinh Tin kính là gương soi. Hãy ngắm nhìn con trong đó: để xem con có thực sự tin tất cả những gì con tuyên xưng không. Hằng ngày hãy vui mừng vì con đã tin (x. Thánh Augustinô, Bài giảng 58,11,13).

1065. Chính Chúa Giê-su Ki-tô là “A-men” (Kh 3,14).

Người là “A-men” chung cuộc của tình yêu Chúa Cha đối với chúng ta; Người thay chúng ta và cùng chúng ta thưa “A-men” với Chúa Cha: “Quả thật, Chúa Ki-tô là “A-men” của mọi lời Thiên Chúa hứa. Vì thế cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên “A-men” để tôn vinh Thiên Chúa (2 Cr 1,20):

Chính nhờ Đức Ki-tô, cùng với Đức Ki-tô và trong Đức Ki-tô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.

A-MEN.