Chương III. Con người đáp lời Thiên Chúa (Giáo lý số 142 – 143)

142 1102. Nhờ mặc khải, “do tình yêu vô biên, Thiên Chúa vô hình ngỏ lời với con người như với bạn hữu. Người đối thoại với họ, để mời gọi cho họ hiệp thông với Người” (x. DV 2). Đức tin là lời đáp trả thích đáng của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa.

143 2087. Nhờ Đức Tin, con người đem tất cả trí khôn và ý chí của mình suy phục Thiên Chúa. Con người đặt trọn bản thân quy thuận Đấng mặc khải là Thiên Chúa (x. DV 5): Thánh Kinh gọi cách đáp trả này là “sự vâng phục bằng Đức Tin” (x. Rm 1,5; 16,26).