Chương II. Tôi tin kính một Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa (Giáo lý số 422 – 429)

Tin Mừng: Thiên Chúa đã cử Con Một đến

422 398 2763. “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Mình tới, sinh làm con một người nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Ga 4,4-5). Đây là “Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa” (Mc 1,1): Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người (x. Lc 1,68). Người đã thực hiện lời hứa với Áp-ra-ham và con cháu ông (x. Lc 1,55). Người đã thực hiện hơn cả điều chúng ta mong ước: Người đã cử “Con yêu dấu” của Người đến (Mc 1,11).

423. Chúng tôi tin và tuyên xưng rằng: Đức Giê-su Na-da-rét, dưới thời Vua Hê-rô-đê cả và Hoàng đế Xê-da-rê Âu-gut-tô, sinh làm người Do-thái, con một người con gái của Ít-ra-en, tại Bê-lem, làm nghề thợ mộc, chết trên thập giá tại Giê- ru-sa-lem, thời tổng trấn Phông-xi-ô Phi-la-tô, dưới triều Hoàng đế Ti-bê-ri-ô. Người là Con Vĩnh Cửu của Thiên Chúa, “bởi Thiên Chúa mà đến” (Ga 13,3), “Đấng từ Trời xuống” (Ga 3,13; 6,33), “đến trong xác phàm” (l Ga 4,2); vì “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta, chúng ta đã được nhìn thấy Vinh Quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lý (,… ). Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (Ga 1,14.16).

424 638 552. Nhờ Thánh Thần tác động và nhờ Chúa Cha lôi kéo, chúng tôi tin và tuyên xưng về Đức Giê-su như sau: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Chính trên tảng đá đức tin này như thánh Phê-rô tuyên xưng, Đức Ki-tô đã xây dựng Hội Thánh của Người (x. Mt 16,18; Thánh Lê-ô Cả, bài giảng 4,3; 51,1; 62,2; 83,3).

“Loan báo sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô” (Ep 3,8)

425 850 858. Truyền đạt đức tin Ki-tô Giáo, trước tiên là loan báo Đức Giê-su Ki-tô, để dẫn đưa mọi người đến chỗ tin vào Người. Ngay từ đầu, các môn đệ đầu tiên đã khao khát loan báo Đức Ki-tô: “Còn phần chúng tôi, chúng tôi không thể không công bố những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Cv 4,20) và đã kêu mời con người trong mọi thời đại vào hưởng niềm vui hiệp thông với Đức Ki-tô:

“Điều chúng tôi đã được nghe, điều chính mắt chúng tôi đã được nhìn thấy và chiêm ngưỡng, điều chính tay chúng tôi đã được sờ đến, về Lời Sự Sống; quả vậy, sự sống đã xuất hiện, chúng tôi đã nhìn thấy và xin làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em Sự Sống đời đời hằng ở bên cạnh Chúa Cha và nay đã xuất hiện cho chúng ta; điều chúng tôi đã được thấy, được nghe, chúng tôi xin loan báo cho anh em, để cả anh em nữa cũng được hiệp thông với chúng tôi mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người. Những điều này, chúng tôi viết ra cho anh em để niềm vui của chúng tôi được trọn vẹn” (1 Ga 1,1-4).

Trọng tâm của huấn giáo: Đức Ki-tô

426 1698 513 260. “Trọng tâm của huấn giáo là một Con Người, con người của Đức Giê-su Na-da-rét, Con Một của Chúa Cha,… đã chịu khổ hình, chịu chết vì chúng ta và nay sống lại, sống mãi mãi với chúng ta,… . Dạy giáo lý,… là giúp người ta khám phá nơi con ngươì của Đức Ki-tô tất cả ý định muôn đời của Thiên Chúa. Đó là tìm hiểu ý nghĩa các hành động và lời nói của Đức Ki-tô, cùng những dấu chỉ Người thực hiện” (CT 5). Mục đích của huấn giáo là “đưa con người đến hiệp thông với Đức Giê-su Ki-tô: chỉ một mình Người mới dẫn ta đến tình yêu Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần và cho ta thông dự vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh” (Ibid)

427 2146 876. “Trong huấn giáo, ta giảng dạy về Đức Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể và Con Thiên Chúa; tất cả những điều khác được giảng dạy quy chiếu về Người; chỉ một mình Đức Ki-tô giảng dạy, còn bất cứ ai giảng dạy đều phải giảng dạy như phát ngôn viên của Người, để Đức Ki-tô dạy qua miệng lưỡi họ,… mọi giáo lý viên đều phải áp dụng cho mình lời nói nhiệm mầu của Đức Giê-su: “Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi” (Ga 7,16).

428. Người nào được mời gọi “giảng dạy về Đức Ki-tô” trước hết phải tìm “mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Ki-tô”; phải “mất hết,… để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người”, và để “biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, để nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết” (Pl 3,8-11).

429 851. Việc nhận biết Đức Ki-tô và tâm tình yêu mến sẽ khơi dậy nơi chúng ta khát vọng loan báo về Người, phúc âm hóa và giúp mọi người tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Đồng thời, người ta luôn cảm thấy cần phải đào sâu đức tin này hơn. Nhằm mục đích đó, theo thứ tự của kinh Tin Kính, trước hết chúng tôi sẽ trình bày các danh hiệu chính của Đức Giê-su: Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đức Chúa (mục 2). Kế đó là các mầu nhiệm chính yếu của cuộc đời Đức Ki-tô: Nhập Thể mục 3), Vượt Qua (mục 4 và 5) và Tôn Vinh (mục 6 và 7).