Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 135

Ca tụng Chúa đã thực hiện bao kỳ công

1 Ha-lê-lui-a. Nào ca tụng danh thánh CHÚA đi, ca tụng Người, hỡi tôi tớ CHÚA

2 đang ứng trực trong cung điện Người, tại khuôn viên đền Thiên Chúa chúng ta!

3 Ca tụng CHÚA đi, vì CHÚA nhân hậu, đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào.

4 Vì CHÚA đã chọn nhà Gia-cóp, dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng.

5 Tôi quá rõ: CHÚA thật là cao cả, Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần.

6 Muốn làm gì là CHÚA làm nên, chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu.

7 Từ cùng tận địa cầu xa tắp, Chúa đẩy lên từng lớp mây trời, làm cho chớp giật mưa rơi, mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.

8 Chúa sát hại các con đầu lòng Ai-cập, của loài vật cũng như loài người.

9 Ngay tại đất ngươi, Ai-cập hỡi, Người giáng xuống những điềm thiêng dấu lạ, phạt Pha-ra-ô cùng với bầy tôi.

10 Người đập tan tành nhiều dân nước, tiêu diệt bao lãnh chúa hùng cường:

11 Cả Xi-khôn, vua dân tộc E-mô-ri, lẫn vua Ốc cầm quyền Ba-san nữa, cùng mọi vương quốc miền Ca-na-an.

12 Chúa lấy đất họ, ban làm gia sản, gia sản cho dân Người là Ít-ra-en.

13 Thánh danh Ngài, lạy CHÚA, sẽ trường tồn vạn kỷ, trải qua muôn thế hệ, thiên hạ nhắc nhở Ngài.

14 CHÚA sẽ xét xử cho thần dân sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ.

15 Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành:

16 Có mắt có miệng, không nhìn không nói,

17 có hai tai, mà chẳng thể nghe chi, không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.

18 Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần, cũng giống như chúng vậy!

19 Nhà Ít-ra-en, nào chúc tụng CHÚA, nhà A-ha-ron, chúc tụng CHÚA đi!

20 Nhà Lê-vi, nào chúc tụng CHÚA, ai kính sợ CHÚA, chúc tụng CHÚA đi!

21 Từ Xi-on, xin chúc tụng CHÚA, Đấng ngự tại thành Giê-ru-sa-lem. Ha-lê-lui-a.

Scroll to Top