Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 136

Tạ ơn Thiên Chúa

1 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2 Hãy tạ ơn Thần các thần, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

3 Hãy tạ ơn Chúa các chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

4 Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

5 tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

6 trải mặt đất này trên làn nước bao la, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

7 Người làm ra những đèn trời to lớn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

8 cho thái dương điều khiển ban ngày, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

9 đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

10 Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

11 dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

12 dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

13 Nước Biển Đỏ, Chúa phân làm hai khối, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

14 đưa Ít-ra-en lối giữa băng qua, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

15 xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

16 Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

17 sát hại bao lãnh chúa hùng cường, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

18 tiêu diệt những quân vương hiển hách, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

19 vua Xi-khôn của dân tộc E-mô-ri, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

20 và vua Ốc miền Ba-san nữa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

21 Người chiếm đất họ, ban làm gia sản, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

22 gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

23 Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

24 gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

25 Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

26 Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Scroll to Top