Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 33

Ca ngợi ĐỨC CHÚA là Đấng toàn năng, biết hết mọi sự và là Đấng cứu độ duy nhất

1 Người công chính, hãy reo hò mừng CHÚA, kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

2 Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

3 Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

4 Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.

5 Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương CHÚA chan hòa mặt đất.

6 Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

7 Chúa dồn đại dương về một chỗ, Người đem biển cả trữ vào kho.

8 Cả địa cầu phải kính sợ CHÚA, mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.

9 Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện, Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

10 CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước, Người phá tan ý định chư dân.

11 Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững, ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

12 Hạnh phúc thay quốc gia được CHÚA làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

13 Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người.

14 Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.

15 Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên, việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

16 Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực.

17 Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã, nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.

18 CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

19 hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

20 Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA, bởi Người luôn che chở phù trì.

21 Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

22 Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Scroll to Top