Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 54

Xin ơn phù giúp

1 Phần ca trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của vua Đa-vít.2 Nhân vụ dân Díp đến gặp vua Sa-un và thưa: “Này, Đa-vít lại không ẩn núp nơi chúng tôi đó sao?”

3 Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.

4 Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi.

5 Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, chúng không kể gì đến Thiên Chúa.

6 Nhưng này có Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

7 Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con, vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng.

8 Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy CHÚA, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo,

9 vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy, và con đã dám nghênh bọn địch thù.

Scroll to Top