Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 127

Vất vả uổng công, nếu không có Chúa giúp

1 Ca khúc lên Đền. Của vua Sa-lô-môn.
Ví như CHÚA chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà CHÚA không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

2 Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

3 Này con cái là hồng ân của CHÚA,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.

4 Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

5 Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế!
Họ sẽ không nhục nhã
khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.