Sách Thánh Vịnh

Tra Cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Câu
Chương
Sách
Audio

CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 131

Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa

1 Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.

Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;

2 hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui.

3 Cậy vào CHÚA, Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Câu
Chương
Sách
Audio