Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 133

Anh em thuận hòa thì tốt đẹp biết bao

1 Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.
Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau,

2 như dầu quý đổ trên đầu
xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,

3 như sương từ đỉnh Khéc-môn
tỏa trên đồi núi Xi-on lan tràn,
nơi đây ân huệ CHÚA ban,
chính là sự sống chứa chan muôn đời.