Sách Thánh Vịnh

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 134

Kinh đêm trong Đền Thánh

1 Ca khúc lên Đền.

Hỡi tất cả những người tôi tớ CHÚA ứng trực suốt đêm trong thánh điện, nào chúc tụng CHÚA đi!

2 Hãy giơ tay hướng về cung thánh mà dâng lên lời chúc tụng Người.

3 Cúi xin Đấng tạo thành trời đất xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ núi thánh Xi-on.

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio