Sách Thánh Vịnh

Tra Cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Câu
Chương
Sách
Audio

CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 134

Kinh đêm trong Đền Thánh

1 Ca khúc lên Đền.

Hỡi tất cả những người tôi tớ CHÚA ứng trực suốt đêm trong thánh điện, nào chúc tụng CHÚA đi!

2 Hãy giơ tay hướng về cung thánh mà dâng lên lời chúc tụng Người.

3 Cúi xin Đấng tạo thành trời đất xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ núi thánh Xi-on.

Câu
Chương
Sách
Audio