Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 134

Kinh đêm trong Đền Thánh

1 Ca khúc lên Đền.
Hỡi tất cả những người tôi tớ CHÚA
ứng trực suốt đêm trong thánh điện, nào chúc tụng CHÚA đi!

2 Hãy giơ tay hướng về cung thánh
mà dâng lên lời chúc tụng Người.

3 Cúi xin Đấng tạo thành trời đất
xuống cho bạn muôn vàn phúc cả
từ núi thánh Xi-on.