Sách Thánh Vịnh

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio
CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 54

Xin ơn phù giúp

1 Phần ca trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của vua Đa-vít.2 Nhân vụ dân Díp đến gặp vua Sa-un và thưa: “Này, Đa-vít lại không ẩn núp nơi chúng tôi đó sao?”

3 Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.

4 Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi.

5 Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, chúng không kể gì đến Thiên Chúa.

6 Nhưng này có Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

7 Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con, vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng.

8 Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy CHÚA, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo,

9 vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy, và con đã dám nghênh bọn địch thù.

Mục Lục
Thánh Kinh
Nghe Audio