Sách Thánh Vịnh

Tra Cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Câu
Chương
Sách
Audio

CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 54

Xin ơn phù giúp

1 Phần ca trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của vua Đa-vít.2 Nhân vụ dân Díp đến gặp vua Sa-un và thưa: “Này, Đa-vít lại không ẩn núp nơi chúng tôi đó sao?”

3 Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.

4 Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi.

5 Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, chúng không kể gì đến Thiên Chúa.

6 Nhưng này có Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

7 Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con, vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng.

8 Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy CHÚA, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo,

9 vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy, và con đã dám nghênh bọn địch thù.

Câu
Chương
Sách
Audio