Sách Thánh Vịnh

Tra Cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Câu
Chương
Sách
Audio

CỰU ƯỚC
TÂN ƯỚC
Bạn đang nghe audio Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 112

Hạnh phúc thay người công chính

1 Ha-lê-lui-a. Hạnh phúc thay, người kính sợ CHÚA, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

2 Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

3 Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại muôn đời.

4 Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

5 Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.

6 Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

7 Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy CHÚA,

8 luôn vững lòng không sợ hãi chi và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

9 Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ.

10 Thấy cảnh này ác nhân tức giận, nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

Câu
Chương
Sách
Audio